Minderjarig en ondernemer, waar moet u als ouder rekening mee houden?

Dropshipping, Instagram en YouTube
Steeds meer jongeren zijn op vroege leeftijd al zakelijk actief. Regelmatig zie of hoor je over minderjarigen die succesvol een eigen internetonderneming (willen) starten met gebruik van dropshipping of ondernemen door middel van Instagram of een eigen YouTube kanaal. Door deze trends maar ook de overige voordelen zoals meer vrijheid, afwisseling en eigen verantwoordelijk neemt het ondernemerschap bij jongeren aan populariteit toe. Voor minderjarigen en hun ouders is het echter wel belangrijk om te weten wat de regels hieromtrent zijn.


Handelingsonbekwaam tenzij toestemming
De minderjarige onder de 18 jaar is volgens de wet handelingsonbekwaam. Dat wil zeggen dat hij of zij alleen met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers bekwaam is rechtshandelingen te verrichten, voor zover het geen handelingen betreft die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk worden geacht. Zo is de minderjarige bijvoorbeeld wel bevoegd om zonder toestemming een blikje cola te kopen of zijn fiets te laten repareren bij de fietsenmaker maar zal voor het verrichten van rechtshandelingen in het kader van een eigen onderneming toch echt toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk zijn. In de meeste gevallen zijn de ouders van de minderjarige de wettelijk vertegenwoordiger en kan worden volstaan met de toestemming van één van hen als de andere ouder niet van bezwaar doet blijken. Hoewel deze toestemming in principe vormvrij is, doet men er goed aan om deze schriftelijk vast te leggen teneinde twijfel of onduidelijkheid hierover te voorkomen.


Gevolgen handelen minderjarige
Dit toestemmingsvereiste bij minderjarigen is van essentieel belang nu ouders in principe volledig aansprakelijk zijn voor het handelen van hun minderjarige kind. Dit betekent dat u als ouder dus financieel verantwoordelijk bent voor schulden die door uw kind worden aangegaan. Dit geldt dus ook voor het geval de onderneming van uw kind niet zo succesvol blijkt te zijn als vooraf door hem of haar gehoopt. Het is daarom, net als bij iedereen die een onderneming start, aan te raden om voorafgaand na te denken over de rechtsvorm hiervan.


Vernietiging rechtshandelingen
Maar wat als uw zoon of dochter nu toch zonder uw toestemming handelingen verricht waar u het niet mee eens bent? Dan resteert nog de mogelijkheid van vernietiging van deze rechtshandelingen. De wet bepaalt immers dat in dat geval de rechtshandeling achteraf ongedaan gemaakt kan worden. Dit kan buitengerechtelijk en zo nodig door middel van een procedure. De verjaringstermijn die hierbij geldt, bedraagt 3 jaar.


Handlichting bij 16 of 17 jaar
De minderjarige van 16 of 17 jaar die in het kader van zijn onderneming of het starten daarvan niet steeds om toestemming wenst te vragen van zijn wettelijk vertegenwoordiger, kan bij de kantonrechter een verzoek tot handlichting indienen. Met deze handlichting wordt de minderjarige gedeeltelijk handelingsbekwaam, bijvoorbeeld voor het oprichten van een rechtspersoon en/of het verrichten van rechtshandelingen tot een bepaald bedrag. Bepaalde rechtshandelingen blijven echter wel uitgesloten, zoals het in eigendom hebben van registergoederen en effecten of het afsluiten van een hypotheek. U moet als ouders wel toestemming geven voor de handlichting. Een beslissing tot handlichting van de kantonrechter wordt (digitaal) gepubliceerd in de Staatscourant en op rechtspraak.nl (zie ook: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:4889).


Intrekking handlichting en meerderjarigheid
Indien er sprake is van misbruik van de handlichting door de minderjarige of dreiging daarvan, kunt u als ouder op ieder moment de intrekking ervan verzoeken aan de kantonrechter. Vanaf zijn of haar 18e verjaardag is uw kind meerderjarig en volledig handelingsbekwaam. Vanaf dat moment is het dus mogelijk om volledig zelfstandig rechtshandelingen te verrichten in het kader van een eigen onderneming.


Lusten en lasten
In het geval uw minderjarige zoon of dochter het voornemen heeft om een eigen onderneming te starten, verdient het naar mijn smaak de voorkeur om hem of haar hierin te stimuleren en al deze zaken goed met elkaar te bespreken. Op deze manier kan de jonge ondernemer in spe al in een vroeg stadium op zijn of haar verantwoordelijkheden worden gewezen want ook het leven van een ondernemer gaat immers niet altijd over rozen en naast de lusten van het ondernemerschap, zijn er uiteraard ook lasten aan verbonden.

Amé
Mr A.M.E. Derks is als advocaat en mediator gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft een ruime advies en proces-ervaring op dit gebied en is u graag van dienst.